Via Juridica
Juridische databank
Cursussen
en
e-learning
Advies
Service producten

Algemene leveringsvoorwaarden FBN Juristen

Versie 6 augustus 2018

1 Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen FBN Juristen en Wederpartij waarop deze Algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zijn verklaard en die als voorwerp hebben een Cursus of opleiding, serviceproduct, abonnement op Via Juridica of enig ander product van FBN Juristen.
1.2 Wederpartij: de partij waarmee FBN Juristen een Overeenkomst sluit waarop de Algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, zijnde een natuurlijk persoon, een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of een rechtspersoon.
1.3 Website: www.fbn.nl middellijk of onmiddellijk geraadpleegd.
1.4 Cursussen (enkelvoud: Cursus): alle door FBN Juristen aangeboden bijeenkomsten op het gebied van opleiding, waaronder – maar niet beperkt tot – eendaagse cursussen, meerdaagse cursussen, opleidingen, gebruikersbijeenkomsten, actualiteitencursussen en specialisatieopleidingen, welke worden geleverd op de/het in het aanbod aangegeven moment/momenten.
1.5 Aanbod: elke aanbieding van een Cursus of Product, zoals FBN Juristen die in zijn openbare aanprijzingen aan Wederpartij aanbiedt.
1.6 Producten (enkelvoud: Product): alle door FBN Juristen aangeboden zaken – niet zijnde een Cursus  – die het voorwerp zijn van een aanbieding, offerte, Overeenkomst of andere rechtshandeling tussen FBN Juristen en Wederpartij waaronder – maar niet beperkt tot – PowerPoint presentaties, tekstvoorstellen, documentatiemappen en marketingteksten voor communicatiedoeleinden.
1.7 Persoonsgegevens: alle informatie aan de hand waarvan een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon, zoals bedoeld in artikel 4 onder 1 Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van FBN Juristen met betrekking tot een Cursus of Product indien daaruit een Overeenkomst voortvloeit, alsmede op de Overeenkomst zelf.

3 Algemeen

3.1 Alle rechten met betrekking tot een Cursus of Product en de website berusten bij de FBN Juristen, mits deze rechten niet aan iemand anders toekomen indien derden materiaal beschikbaar stellen om op de website te publiceren.
3.2 Aanbiedingen gedaan door FBN Juristen verplichten FBN Juristen tot niets, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De inhoud van folders, brochures en enig ander (al dan niet elektronisch) reclamemateriaal, bindt FBN Juristen niet. Een aanbod gedaan in reclamemateriaal is geldig gedurende 30 dagen na eerste publicatie.
3.3 Een Overeenkomst met FBN Juristen komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge inschrijving voor een Cursus of bestelling van een Product. Aanvaarding vindt plaats middels toezending van de bevestiging aan Wederpartij. Door het plaatsen van een mondelinge of schriftelijke bestelling aanvaardt Wederpartij deze Algemene leveringsvoorwaarden.
3.4 De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. De rechter te Amsterdam is met uitsluiting van elke andere rechter bevoegd kennis te nemen van geschillen.

4 Cursus

4.1 De inschrijving voor een Cursus geschiedt op volgorde van inschrijving. Een inschrijving geeft recht op deelname aan de Cursus voor de persoon die zich heeft ingeschreven of een collega van het kantoor waar deze persoon werkzaam is ten tijde van het uitvoeren van de Cursus onder voorbehoud dat de Cursus doorgaat (bij voldoende inschrijvingen).
4.2 Indien een Cursus overtekend is, ontvangt Wederpartij hiervan bericht en zullen wij naar gelang de belangstelling een extra Cursus organiseren. Wij bieden in dat geval inschrijving met voorrang voor deze Cursus.
4.3 FBN Juristen behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het programma, de dag, het tijdstip of in de locatie aan te brengen.
4.4 FBN Juristen behoudt zich het recht voor aangekondigde docenten te vervangen. FBN Juristen is niet verplicht Wederpartij op de hoogte te stellen van een dergelijke aanpassing.
4.5 FBN Juristen zal Wederpartij tijdig op de hoogte brengen van eventuele aanpassingen als bedoeld in 4.3. Een kennisgeving van een wijziging als bedoeld in 4.3 uiterlijk twee dagen voor aanvang van de Cursus, geldt als tijdig.
4.6 FBN Juristen behoudt zich het recht voor een Cursus niet te laten doorgaan bij onvoldoende deelname. In dit geval wordt u hierover elektronisch of telefonisch geïnformeerd, uiterlijk één week voor aanvang van de Cursus. Reeds betaalde cursusprijzen worden in dat geval gerestitueerd.
4.7 Indien Wederpartij aanwezig is bij de Cursus en de aanwezigheidslijst(en) bij aanvang en aan het einde van de bijeenkomst heeft ondertekend, kunnen opleidingspunten worden ontvangen indien dat bij het Aanbod is vermeld.
4.8 De door FBN Juristen georganiseerde Cursus is door de KNB goedgekeurd vanwege de permanente educatie voor het vermelde aantal opleidingspunten.
Een door FBN Juristen georganiseerde Cursus kan in sommige gevallen tevens kwalificeren voor opleidingspunten van de SOMN, EPN en BMN.

5 Prijs en betaling

5.1 Levering van de Cursus of een Product geschiedt tegen de op het moment van aangaan van de Overeenkomst gehanteerde prijzen.
5.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW en dienen inclusief BTW te worden voldaan.
5.3 FBN Juristen is gerechtigd prijzen van Producten en Cursussen te wijzigen.
5.4 In de prijs voor een Cursus is onder andere begrepen eventueel cursusmateriaal, lunch/borrel en consumpties.
5.5 De prijs voor een Cursus is in één bedrag verschuldigd voor aanvang van de Cursus. Dit geldt zowel voor eendaagse als voor meerdaagse Cursussen, evenals voor deelname aan de cursusseries zoals Fiscale Actualiteiten en Civiele Actualiteiten voor het Notariaat.
5.6 Wederpartij is verplicht van of in naam van FBN Juristen ontvangen facturen binnen veertien dagen na dagtekening te voldoen. Verrekening, op welke manier dan ook, is niet toegestaan.
5.7 Betaling geschiedt binnen veertien dagen na facturering. De termijn van veertien dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is Wederpartij derhalve zonder ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat tijdstip vangt de wettelijke vertragingsrente aan.
5.8 Als Wederpartij langer dan drie maanden in verzuim is, wordt de nota, bovenop de vertragingsrente, ter delging van de buitengerechtelijke incassokosten, verhoogd met 15% van de hoofdsom wegens niet tijdige betaling, doch nimmer meer dan toegestaan op grond van de Wet Normering buitengerechtelijke incassokosten.
5.9 In geval van niet (tijdige) betaling van een factuur, is FBN Juristen gerechtigd tot vergoeding van de gemaakte kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand.

6 Annulering van een cursusinschrijving of wijziging deelnemer

6.1 Tot vier weken voor de start van de Cursus kan Wederpartij schriftelijk kosteloos de Cursus annuleren. Voor de cursusserie Fiscale Actualiteiten en Civiele Actualiteiten voor het Notariaat is annulering mogelijk tot vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst van de serie. Wederpartij ontvangt een bevestiging van de annulering.
6.2 Bij annulering minder dan vier weken voorafgaand aan de start van de Cursus maar meer dan twee weken, is 25% van de cursusprijs verschuldigd (en ten minste de kosten van de catering die worden gefixeerd op € 50 excl. BTW), doch nimmer hoger dan toegestaan op grond van de Wet Normering buitengerechtelijke incassokosten.
Bij annulering minder dan twee weken voorafgaand aan de start van de Cursus is het volledige bedrag verschuldigd, ook in geval van overmacht. Wederpartij ontvangt een bevestiging van de annulering.
6.3 Indien Wederpartij verhinderd is om de Cursus bij te wonen, is het mogelijk een kantoorgenoot in de plaats te laten gaan. Wederpartij wordt verzocht FBN Juristen hiervan op de hoogte te stellen. De studiepunten voor deze Cursus voor de verplichte nascholing tellen kunnen alleen worden toegekend aan de persoon die de Cursus bijwoont, mits deze op correcte wijze heeft getekend voor aanwezigheid.
6.4 Mocht dezelfde Cursus op een andere dag/locatie nogmaals worden georganiseerd, dan heeft Wederpartij de mogelijkheid om een gemiste Cursus kosteloos in te halen op deze andere dag/locatie. Voor losse cursussen is dit mogelijk als de Cursus binnen zes maanden nogmaals wordt georganiseerd. Voor de cyclus Fiscale Actualiteiten en Civiele Actualiteiten voor het Notariaat geldt dat het moet gaan om dezelfde bijeenkomst uit de serie. Wederpartij dient bij een wisseling van locatie tijdig (uiterlijk één week voor aanvang van de Cursus waarvoor deze staat ingeschreven) contact op te nemen met FBN Juristen. Als de wisseling te laat wordt doorgegeven behoudt FBN Juristen zich het recht voor eventueel aan haar in rekening gebrachte cateringkosten door te belasten. De cateringkosten worden gefixeerd op € 50 excl. BTW.

7 Intellectueel eigendom

7.1 FBN Juristen behoudt alle rechten van intellectueel eigendom voor ter zake van de door FBN Juristen aan Wederpartij geleverde Cursussen of Producten alsmede afdrukken daarvan. Onder intellectuele eigendomsrechten worden mede begrepen auteursrechten, merkenrechten en eventuele rechten ingevolge de Richtlijn 96/9/EG inzake de rechtsbescherming van databanken.
7.2 Wederpartij erkent deze rechten en zal zich onthouden van iedere vorm van directe of indirecte inbreuk hierop, op straffe van een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 5.000 voor elke overtreding, onverminderd de aan FBN Juristen overigens ter zake toekomende rechten.
7.3 Het is Wederpartij niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FBN Juristen Producten, geleverde content of resultaat van geleverde Cursussen of Producten te (doen) dupliceren, in aangepaste vorm te gebruiken/verwerken of op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden op straffe van een boete van een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete € 5000,- voor elke overtreding, of, wanneer deze hoger is , de daadwerkelijke schade van FBN Juristen.

8 Persoonsgegevens

8.1 Wederpartij is ermee bekend dat FBN Juristen Persoonsgegevens verwerkt in de zin van artikel 4 sub 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming van Wederpartij welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. Overige Persoonsgegevens van Wederpartij kunnen door FBN Juristen worden verwerkt indien Wederpartij hier toestemming voor heeft gegeven. Wanneer Wederpartij hier toestemming voor heeft gegeven, kunnen deze Persoonsgegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Meer informatie over de wijze waarop FBN Juristen Persoonsgegevens verwerkt, is te vinden in de Privacyverklaring van FBN Juristen.

9 Klachtenregeling

9.1 Klachten over een factuur, Cursus of Product of de uitvoering van de Overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij FBN Juristen uiterlijk veertien dagen nadat Wederpartij de gebreken heeft geconstateerd. Ingediende klachten schorten de betalingsverplichting van Wederpartij niet op.
9.2 FBN Juristen streeft ernaar klachten binnen vijf werkdagen na ontvangst te beantwoorden. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt Wederpartij hierover bericht en zal een andere tijdsindicatie worden gegeven.

10 Diversen

10.1 FBN Juristen is gerechtigd onderhavige voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten, vanaf een door FBN Juristen aangegeven datum. FBN Juristen zal dergelijke wijzigingen tijdig bekend maken op een door haar te kiezen wijze. Bij een geringe wijziging kan worden volstaan met publicatie van de gewijzigde voorwaarden op www.fbn.nl. Uitsluitend wijzigingen met een ingrijpend karakter geven Wederpartij het recht om FBN Juristen mede te delen dat zij de Overeenkomst wenst voort te zetten op basis van de ongewijzigde onderhavige voorwaarden.