Via Juridica
Juridische databank
Cursussen
en
e-learning
Advies
Service producten

BLOGS 2016

De voorwaarden voor de schenking voor de eigen woning per 1 januari 2017

Door mr. A.C.M. (Arco) de Vries op 29 december 2016

Vanaf 1 januari 2017 wordt de schenkvrijstelling voor de eigen woning verhoogd naar € 100.000. Dit was reden voor het Ministerie van Financiën om de Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting met betrekking tot deze schenking tegen het licht te houden. Dit heeft geleid tot een wijziging, met name dat de schenking voor de eigen woning vanaf 1 januari 2017 in principe onvoorwaardelijk moet worden gedaan.

Lees meer

Wat en voor wanneer nog te doen inzake pensioen in eigen beheer?

Door mr. A.J.M. (Xander) Arends op 1 december 2016

Het wetsvoorstel tot uitfasering van pensioenopbouw in eigen beheer is op 17 november 2016 door de Tweede Kamer aangenomen. Het valt niet te verwachten dat de Eerste Kamer nog roet in het eten gaat gooien. Hierdoor zal het vanaf 1 januari 2017 niet meer mogelijk zijn pensioen bij een eigen pensioenlichaam op te bouwen, op straffe van volledige belastbaarheid van de tot dusver opgebouwde pensioenaanspraken (max. 52% inkomstenbelasting plus 20% revisierente). Ook kan vanaf die datum een bij een andere verzekeraar opgebouwde pensioenpot niet meer naar een eigen pensioenlichaam worden overgebracht.
Deze wetswijziging brengt mee dat de dga en de pensioen-BV acuut een aantal handelingen moeten verrichten, om tevoorkomen dat het pensioen per 1 januari 2017 niet langer voldoet aan de wettelijke vereisten. Om dga’s meer tijd te gunnen om alle handelingen te verrichten, wordt hen tot 1 april 2017 de tijd gegeven om alles te regelen.

Lees meer

Bij opvragen en verwerken van persoonsgegevens is voor notaris voorzichtigheid geboden

Door Y. (Yasmin) Enanaa op 17 november 2016

Het opvragen van gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) is alleen toegestaan ten aanzien van die gegevens, categorieën van personen en gevallen die vermeld zijn in het Autorisatiebesluit van 25 maart 2014 (Stcrt. 2016, 8781). Zijn de persoonsgegevens eenmaal conform het Autorisatiebesluit verstrekt, dan bepaalt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervolgens wanneer en onder welke voorwaarden de persoonsgegevens mogen worden verwerkt. Ook indien de persoonsgegevens krachtens de Wbp mogen worden verwerkt, is het voor een notaris verstandig om er op bedacht te zijn dat een persoon hier mogelijk bezwaren tegen heeft.

Lees meer

Kom dit jaar in actie om maximaal te profiteren van de schenkvrijstelling eigen woning  

Door mr. A.C.M. (Arco) de Vries op 7 november 2016

1 januari 2017 nadert met rasse schreden en met Prinsjesdag zijn geen wijzigingen voorgesteld, dus kunnen we ons opmaken voor het massaal € 100.000 belastingvrij schenken voor de eigen woning. Tenminste als niet in het verleden eerder gebruik is gemaakt van de verhoogde vrijstelling. De te introduceren overgangsregeling verlaagt namelijk het vrijgestelde bedrag in bepaalde situaties tot een lagere vrijstelling. Het is zelfs mogelijk dat geen vrijstelling resteert. Naarstig wordt gezocht naar mogelijkheden om toch maximaal te profiteren van de schenkvrijstelling voor de eigen woning. Hierover praten met cursisten zorgt voor nieuwe ideeën!

Lees meer

Geen schenking van woning als koopsom van woning voor meer dan 50% is kwijtgescholden?

Door mr. A.J.M. (Xander) Arends op 12 oktober 2016

Onlangs heeft Hof Amsterdam uitspraak gedaan in een geschil over de vraag of een verkoop van een verhuurde woning door een ouder aan een kind in samenhang met een kwijtschelding van ca 56% van de koopsom, al dan niet als een schenking van een woning moet aangemerkt.
Het belang daarvan was in deze zaak dat als sprake was van schenking van een woning, volgens de inspecteur de aanmerkelijk hogere WOZ-waarde in combinatie met de correctie uit hoofde van de leegwaarderatio als maatgevend voor de omvang van het geschonken bedrag zou gelden.

Lees meer

Toerekening van inkomen en vermogen tussen fiscaal partners en ex-partners

Door mr. A.J.M. (Xander) Arends op 30 augustus 2016

Eindigt fiscaal partnerschap doordat partijen uit elkaar gaan dan moet vrijwel altijd over een eerder jaar waarin het fiscaal partnerschap nog bestond, aangifte inkomstenbelasting worden gedaan. In de praktijk kunnen problemen ontstaan indien geen afspraken zijn gemaakt over de onderlinge toedeling van bepaalde inkomsten tussen de inmiddels ex-partners in de aangiften van dat eerdere jaar en wanneer de ene partner over de DigiD van de andere partner beschikt.

Lees meer

De tweede aandeelhouder en een VBI-proof testament

Door drs. J.J.A. (Jeroen) Knol op 6 juli 2016

In de afgelopen jaren is de oprichting van het aantal vrijgestelde beleggingsinstellingen (VBI’s) enorm gestegen en dit bijzondere fiscale regime begint in vermogend Nederland steeds populairder te worden. Een VBI is namelijk vrijgesteld van de heffing van vennootschapsbelasting. Naast vermogen dat zich reeds in een vennootschappelijke structuur bevindt, zien we dat de VBI ook steeds vaker wordt ingezet ter besparing van vermogensrendementsheffing door vermogen van box 3 naar box 2 over te hevelen (‘boxhoppen’).

Lees meer

In 2016 nog aanvullend schenken voor eigen woning om optimaal van de verhoogde schenkvrijstelling te profiteren

Door mr. A.C.M. (Arco) de Vries op 30 juni 2016

Al bijna een jaar zijn we op de hoogte van de structurele verhoging van de schenkvrijstelling voor de eigen woning per 1 januari 2017. Vanaf die datum wordt deze vrijstelling verhoogd naar € 100.000, waarbij het mogelijk wordt de schenking over drie opeenvolgende jaren te spreiden. Sinds de bekendmaking verwonderen wij ons over de overgangsregeling die geldt voor situaties waarin voor 2017 al een schenking is gedaan. In de blog van 30 oktober 2015 is de overgangsregeling door Laura Welkers uiteengezet.

De wetgever heeft de overgangsregeling zodanig vorm gegeven ‘dat eenieder de mogelijkheid krijgt of heeft gehad om vrij van schenkbelasting te schenken tot een ton voor de eigen woning’ (TK 2015-16, 34302, nr 3, p. 29). De vraag is of de wetgever met de door hem voorgestelde regeling zijn doel bereikt. Dit lijkt niet het geval te zijn bij schenkingen van ouders aan hun kinderen. Hierdoor kan het van belang zijn om dit jaar nog te schenken zodat in 2017 of 2018 optimaal wordt geprofiteerd van de verhoogde vrijstelling.

Lees meer

Box 3 blijft voorlopig(?) overeind!

Door mr. C.M.J.F. (Charlotte) van Gorp op 23 juni 2016

Het Ministerie van Financiën is opgelucht en de Bond voor belastingbetalers houdt goede moed. Twee partijen met een verschillende reactie op het arrest van de Hoge Raad waarin hij oordeelt dat de box 3-heffing ‘nog?’ niet in strijd is met art. 1 EP EVRM.

Casus

De casus die bij de Hoge Raad terecht is gekomen, is als volgt.
A is in 1996 naar Noorwegen verhuisd. Hij is eigenaar van twee in Nederland gelegen woningen en een garage. Als A met zijn echtgenote in Nederland is, verblijven zij in hun voormalige woning die werd gebruik als hoofdverblijf . Deze woning wordt niet verhuurd. De andere woning in Nederland en de garage worden verhuurd aan derden. Ter zake van de WOZ-waarde van deze onroerende zaken is aan A een aanslag inkomstenbelasting opgelegd. A maakt bezwaar en komt in beroep tegen deze aanslag voor zover die betrekking heeft op de niet-verhuurde woning omdat hij daarop geen rendement maakt. Volgens A is de box 3-heffing in zoverre in strijd met het recht op ongestoord genot van eigendom zoals is vastgelegd in art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM.
Zie hier het volledige procedureverloop.

Lees meer

Onderdekking leidt tot herbezinning op toekomst pensioen in eigen beheer

Door mr. A.J.M. (Xander) Arends en mr. A.C.M. (Arco) de Vries op 29 maart 2016

Op dit moment kampen grote aantallen BV’s met een onderdekking van het aan de dga toegezegde pensioen. Door de verplichting om fiscaal met een rekenrente van 4% te werken, terwijl de marktrente veel lager is, lopen de commerciële en de fiscale waarde van de pensioenverplichting sterk uiteen. Dit beperkt in grote mate de mogelijkheid voor een BV om een dividenduitkering te doen. De commerciële pensioenverplichting heeft een negatief effect op de uitkeringstest die moet worden gedaan voordat het bestuur kan overgaan tot een dividenduitkering (art. 2:216 BW). Een ander gevolg is dat tegen de tijd dat de dga met pensioen gaat de BV (mogelijk) over te weinig vermogen beschikt om aan de pensioenverplichting te voldoen.

Hierdoor en door gewijzigde fiscale wetgeving is de aantrekkelijkheid van de opbouw van pensioen in eigen beheer sterk gedaald. Dit en de hoge uitvoeringskosten voor de belastingdienst zijn voor de Staatssecretaris van Financiën reden om de mogelijkheden te onderzoeken om het pensioen in eigen beheer af te schaffen.

Lees meer

"Fiscale missers bij fusie, reorganisatie of een bedrijfsopvolging"

Door dr. A. (Aad) Rozendal op 16 maart 2016

De notaris speelt een belangrijke adviserende rol bij reorganisaties en herstructureringen. Het is bij de uitvoering van een reorganisatie of herstructurering dan ook van groot belang te kunnen signaleren welke fiscale mogelijkheden en valkuilen zich kunnen voordoen. De verschillende reorganisatievormen gaan gepaard met specifieke aandachtspunten, o.a. op het gebied van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting en erf- en schenkbelasting. Een onzorgvuldig uitgevoerde transactie kan verregaande fiscale consequenties hebben.
Hier bespreek ik enkele markante voorbeelden uit de fiscale rechtspraak en de praktijk. 

Lees meer

Is pre-pack zonder overneming van personeel in strijd met Europese richtlijn overgang ondernemingen?

Door mr. T.F.H. Reijnen op 8 maart 2016

Op dit moment ligt bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel tot wijziging van de Faillissementswet voor (Wet continuïteit ondernemingen I). Een belangrijk onderdeel daarvan is de introductie van de pre-pack in de Faillissementswet (aanwijzen van een of meer stille bewindvoerders bij een dreigend faillissement). Hoewel de Faillissementswet nu de pre-pack nog niet kent, wordt de pre-pack toch door de meeste Rechtbanken toegepast.

In het geval van faillissement geldt een uitzondering op de wettelijke hoofdregel dat arbeidsovereenkomsten van werknemers bij overname van een onderneming van rechtswege overgaan: de verkrijger van een onderneming uit een faillissement hoeft de werknemers niet over te nemen. Dit is niet in strijd met de Europese Richtlijn inzake behoud van rechten van werknemers bij overgang van ondernemingen (nr 2001/23/EG), omdat de faillissementsprocedure is gericht op liquidatie. Vanwege de onduidelijkheid over de toepassing van genoemde Europese richtlijn in het kader van de pre-pack, heeft Rechtbank Midden-Nederland thans prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie.

Lees meer
 

Hoge Raad beslist: verkoop woning met kwijtschelding deel van koopprijs is géén schenking van de woning

Door prof. dr. J.P.M (Hans) Stubbé en mr. A.C.M. (Arco) de Vries op 26 februari 2016

Al in 2011 schreven wij in FBN (nr. 53) dat in de praktijk bleek dat bij overdracht van een woning met kwijtschelding van een deel van de koopprijs belastinginspecteurs het standpunt innamen dat voor de bepaling van de waarde van de bevoordeling het waarderingsvoorschrift van art. 21 lid 5 SW als uitgangspunt moest worden genomen. Zij gingen ervanuit dat de woning werd geschonken.


De Rechtbank Noord-Holland, Hof Amsterdam en ook A-G IJzerman volgden dit uitgangspunt. Vandaag heeft de Hoge Raad beslist dat dit niet juist is. Het object van de gift is de kwijtschelding van een deel van de koopprijs en niet de woning.

Lees meer

Voorkom bestuurdersaansprakelijkheid: deponeer op tijd!

Door mr. K.H.J. (Kees) Flink op 16 februari 2016

Op 1 november 2015 is het jaarrekeningenrecht vereenvoudigd. Met deze wetswijzing - wetsvoorstel 34.176 - voldeed de wetgever aan richtlijn 2013/34/EU (PbEU 2013, L 182). De wijziging biedt voordelen voor kleine ondernemingen, waarvoor een verlicht regime voor openbaarmaking van de jaarrekening geldt. Bij de wijziging van het jaarrekeningenrecht zijn daarnaast ook diverse termijnen gewijzigd waarvoor aandacht gevraagd wordt.

Lees meer

 

Staatssecretaris legt faciliteit art. 4.12a Wet IB 2001 beperkter uit dan uit de wet blijkt

Door mr. A.J.M. (Xander) Arends en mr. A.C.M. (Arco) de Vries op 20 januari 2016

Op 1 januari 2016 is de Fiscale verzamelwet 2015 in werking getreden (Stb. 2015, nr 455). Met deze wet is de goedkeuring gecodificeerd met betrekking tot de faciliteit van art. 4.12a Wet IB 2001 voor het onbelast uitkeren van dividend aan erfgenamen van vererfde aanmerkelijkbelangaandelen. In het besluit van 17 september 2014 (nr BLKB2014/1321M) is goedgekeurd dat de verkrijger krachtens erfrecht de faciliteit van art. 4.12a Wet IB 2001 kan toepassen op zowel de vererfde aandelen, als op de aandelen van dezelfde soort in de vennootschap die reeds in diens bezit zijn op het tijdstip van overlijden van de erflater en niet krachtens erfrecht zijn verkregen.

Het lijkt erop dat de Staatssecretaris van Financiën in de parlementaire toelichting de faciliteit beperkter uitlegt dan op grond van het besluit en de wettekst in de literatuur eerder werd aangenomen (zie NTFR 2015/2609 en WNPR 2015 (7087)).

Lees meer

Lees hier alle blogs van 2015

Lees hier alle blogs van 2014