Via Juridica
Juridische databank
Cursussen
en
e-learning
Advies
Service producten

BLOGS 2015

Structureel verhoogde schenkvrijstelling eigen woning per 2017: aandachtspunt en samenloop met eerder genoten verhoogde vrijstellingen

Door mr. L.E. (Laura) Welkers op 30 oktober 2015

Het voorstel om per 2017 de schenkvrijstelling voor de eigen woning structureel te verhogen naar € 100.000 kwam niet als een grote verrassing. Was de tijdelijke verruiming bedoeld om de woningmarkt in tijd van crisis een impuls te geven, de nu voorgestelde structurele verruiming moet bijdragen aan de reductie van eigenwoningschulden en de aanpak van lange termijn balansen van huishoudens.
Het betreft een herinvoering in gewijzigde vorm van de verhoogde vrijstelling schenkbelasting van € 100.000 voor schenkingen voor de eigen woning, zoals die al tijdelijk gold van oktober 2013 t/m december 2014. Op de vrijstelling kan een beroep worden gedaan voor iedere schenking waaraan de voorwaarde is verbonden dat deze wordt besteed aan de eigen woning, mits de verkrijger (of diens partner) tussen 18 en 40 jaar oud is. De vrijstelling is dus niet beperkt tot schenkingen van een ouder aan een kind, ook een tante, oma of goede vriend kan als schenker optreden.

Lees meer

Hoezo ‘mantelzorgvrijstelling’?

Door mr. J.A.M. (Jacqueline) Klinkert-Cino op 3 september 2015

Op 2 juli jongstleden deed Rechtbank Zeeland-West-Brabant een opmerkelijke uitspraak over de vraag of een gehuwde dochter in de Successiewet recht heeft op de kwalificatie fiscaal partner met haar vader waardoor zij € 6 ton vrij van erfbelasting kan erven. Deze vrijstelling wordt door de Rechtbank aangeduid als de ‘mantelzorg­vrijstelling’.

Lees meer

De Europese Erfrechtverordening: nog iets ondernemen voor 17 augustus 2015?

Door mr. W.J.J.G.(Wim) Speetjens op 17 juli 2015

Op 17 augustus a.s. treedt de Europese Erfrechtverordening in werking. Het toepassingsgebied van deze verordening omvat alle civielrechtelijke aspecten van erfopvolging in een nalatenschap. Daarbij maakt het niet uit of de testateur de erfopvolging heeft geregeld in een testament dan wel de erfopvolging volgens het versterf-erfrecht geschiedt.

Lees meer

Art. 4 WBR: kent u alle valkuilen?

Door dr. A. (Aad) Rozendal op 9 juli 2015

Een van uw belangrijkste cliënten is voornemens een beleggingspand aan te kopen. Het gaat om een sale-and-lease-back transactie. De huidige eigenaar van het pand is een BV die het als bedrijfspand in de onderneming van de groep gebruikt. De groep wil het pand verkopen om vervolgens terug te huren. Het is de bedoeling dat de transactie wordt vormgegeven door middel van een aankoop van aandelen in de BV waarin het pand zich bevindt. Deze BV heeft enkele maanden geleden de bedrijfsactiviteiten al overgedragen aan een andere groepsvennootschap. De verkopende partij en zijn adviseur menen stellig dat uw cliënt de aandelen in de BV kan verwerven zonder heffing van overdrachtsbelasting. Zij willen dan ook graag meedelen in de besparing van overdrachtsbelasting die uw cliënt kan realiseren. Uw cliënt wenst van u te vernemen of hij inderdaad zonder overdrachtsbelasting het pand kan verwerven via de aankoop van de aandelen in de BV.

Lees meer

Massaal bezwaarprocedure voor bezwaar tegen box 3 heffing op spaargeld

Door mr. L.E.(Laura) Welkers en mr. A.C.M.(Arco) de Vries op 2 juli 2015

Na een oproep van de Bond voor Belastingbetalers zijn bij de Belastingdienst meer dan 10.000 bezwaarschriften binnengekomen waarin wordt gesteld dat de heffing in box 3 op spaargeld in strijd is met het recht op ongestoord genot van eigendom zoals dat is vastgelegd in art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM.

De Staatssecretaris van Financiën heeft daarop besloten deze bezwaarschriften aan te wijzen als massaal bezwaar (art. 25a AWR). Het massaal bezwaar betreft de volgende rechtsvraag: is de vermogensrendementsheffing op spaargeld naar haar aard in strijd met art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM, zonder dat in geschil is of sprake is van schending van de fair balance op grond van een individuele en excessieve last?

Lees meer

Let op de termijn: ANBI moet financiële gegevens openbaar maken voor 1 juli 2015

Door mr. A.C.M. (Arco) de Vries op 11 juni 2015

Per 1 januari 2014 is een ANBI verplicht om bepaalde gegevens openbaar te maken via internet. Deze gegevens moeten telkens binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de instelling openbaar worden gemaakt. Dit betekent dat de gegevens voor 1 juli 2015 moeten zijn gepubliceerd. Het niet voldoen aan deze verplichting kan ertoe leiden dat de ANBI zijn ANBI-status verliest.
Welke gegevens openbaar moeten worden gemaakt is opgenomen in art. 1a lid 7 UR AWR.

Lees meer

Geen ANBI-status omdat de voorzitter van stichting de baas is?

Door T.F.H. (Theo) Reijnen op 11 mei 2015

Stichting S heeft tot doel het bevorderen van de kunst. Omdat dit valt onder algemeen nut, heeft de stichting de Belastingdienst verzocht om te worden gerangschikt als ANBI als bedoeld in art. 5b AWR. Dit verzoek wordt afgewezen door de Belastingdienst en ook de Rechtbank is in beroep van oordeel dat rangschikking als ANBI niet mogelijk is. De reden hiervoor is dat de stichting niet voldoet aan de voorwaarde uit art. 1a lid 1 letter c Uitvoeringsregeling AWR (het beschikkingscriterium).

Lees meer

Door bestaan van levenstestament ziet Kantonrechter geen reden om bewind uit te spreken

Door mr. M.N. (Mariëlle) Bende op 2 april 2015

De Kantonrechter te Den Bosch heeft op 16 maart 2015 geoordeeld dat gezien de verklaring van de notaris die een notarieel levenstestament opstelde voor zijn cliënt, de kantonrechter geen reden tot twijfel had dat deze cliënt zeer bewust twee dochters in zijn levenstestament als zijn gemachtigden heeft aangesteld. De andere kinderen waren daarin niet gekend. De twee zoons hebben later een verzoek ingediend tot het instellen van een meerderjarigenbewind, waarin wordt voorgesteld om de zoons te benoemen tot bewindvoerders.

Lees meer

Vennoten vof en beherend vennoten CV ook aansprakelijk voor schulden van vòòr toetreding

Door mr. T.F.H. (Theo) Reijnen op 23 maart 2015

Op 13 maart 2015 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen dat voor elke vennoot in een vof of beherend vennoot in een CV van groot belang is. Wat was de situatie?
A CV is aangegaan op 2 februari 2010. In augustus 2010 is B beherend vennoot geworden. A CV is aan een pensioenfonds premies verschuldigd. De premies worden niet voldaan. Het pensioenfonds stelt dat B ook aansprakelijk is voor de niet afgedragen pensioenpremies die verschuldigd zijn geworden voordat B als beherend vennoot is toegetreden. Het Hof geeft het pensioenfonds gelijk. B komt tegen dit arrest op in cassatie.

Lees meer

Vennoten niet meer automatisch failliet bij faillissement vof

Door mr. T.F.H. (Theo) Reijnen op 10 maart 2015

Een vennootschap onder firma (vof) is geen rechtspersoon maar kan toch deelnemen aan het rechtsverkeer. Dat de vof geen rechtspersoon is, heeft tot gevolg dat de vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de vof. Een belangrijke reden dat de vof aan het rechtsverkeer kan deelnemen is dat de vof een zogenoemd afgescheiden vermogen heeft. De schuldeisers van de vof kunnen zich op het afgescheiden vermogen verhalen voordat privéschuldeisers van de vennoten dat kunnen doen.
De faillissementswet maakt het mogelijk de rechter te verzoeken een vof failliet te verklaren. Volgens oude jurisprudentie uit 1927 (nog bevestigd in 2009) gaan bij het faillissement van een vof de vennoten automatisch failliet, dus zonder dat de rechter zich over iedere vennoot afzonderlijk een oordeel velt of deze vennoot wel is opgehouden te betalen.
Sinds de uitspraak van de Hoge Raad van 6 februari 2015, nr. 14/03627, ECLI:NL:HR:2015:251 is dit echter helemaal anders. De Hoge Raad is om! Wat is het gevolg van dit omgaan?

Lees meer

Kwijtschelden op koopsom tegelijk met levering kan leiden tot hogere aanslag schenkbelasting

Door L.E. (Laura) Welkers op 25 februari 2015

Bij verkoop van de ouderlijke woning door ouders aan een kind komt het regelmatig voor dat de woning wordt verkocht tegen de getaxeerde waarde, waarna de ouders vervolgens kwijtschelden op de koopsom. Een dergelijke transactie leidt tot heffing van overdrachtsbelasting over de waarde in het economische verkeer van de woning. Daarnaast is het kind schenkbelasting verschuldigd omdat hij een deel van de koopsom niet hoeft te betalen. Volgens vaste jurisprudentie mag ter voorkoming van dubbele heffing de verschuldigde schenkbelasting worden verminderd met een deel van de overdrachtsbelasting (art. 24 lid 2 SW).

Hof Amsterdam heeft op 12 februari 2015 (nr 13/00712, Notamail 2015, nr 50) geoordeeld dat als bij de verkoop van een woning gelijktijdig een deel van de koopsom wordt kwijtgescholden, in feite sprake is van de schenking van een deel van een woning zodat voor het bepalen van de omvang van de schenking moet worden aangesloten bij de WOZ-waarde van de woning (verkrijging van een woning, art. 21 lid 5 SW). Als de WOZ-waarde van de woning hoger is dan de waarde in het economische verkeer ten tijde van de verkoop, leidt dit tot problemen.

Lees meer

Duitse wetgever krijgt tot 1 juli 2016 de tijd om met Duitse grondwet strijdige bedrijfsopvolgingsregeling aan te passen

Door mr. L.E. (Laura) Welkers op 6 februari 2015

Het Bundesverfassungsgericht heeft op 17 december 2014 (nr 1 BvL 21/12 , ECLI:DE:BVerfG:2014:ls20141217.1bvl002112) geoordeeld dat de zeer ruime vrijstellingen van Erbschaftsteuer (erfbelasting), die sinds 2009 gelden voor de verkrijging krachtens erfrecht van ondernemingsvermogen, in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel dat is opgenomen in de Duitse grondwet. Onder meer de vrijstelling voor grote(re) ondernemingen zonder daarvoor een toets te hanteren, kan geen genade vinden in de ogen van de constitutionele rechter, die anders dan in Nederland, de bevoegdheid heeft om wetgeving te toetsen aan de grondwet.
De wetgever krijgt tot 1 juli 2016 de tijd om de regeling aan te passen. Tot die tijd blijft de huidige regeling van kracht.

Wellicht vormt deze uitspraak voor de Nederlandse wetgever een aanleiding om de Nederlandse bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet te heroverwegen.

Lees meer in Via Juridica

Het nieuwe ZZP-pensioen, eindstation of stap in de goede richting?

Door mr. dr. S.J. (Suzanne) Mol-Verver op 29 januari 2015

De ‘ZZP'er’ geniet op dit moment grote belangstelling, ook binnen de juridische dienstverlening.
De huidige aandacht richt zich onder meer op de arbeidsrechtelijke en fiscale behandeling van de ZZP'er alsmede zijn positie binnen het sociale zekerheidsstelsel.
Alhoewel de verschillende problemen en bijbehorende maatschappelijke gevolgen die kenmerkend zijn voor de diverse groep ZZP'ers al langere tijd bekend zijn, ontbreekt tot op heden een allesomvattende oplossing. Wel worden deeloplossingen ontworpen die beogen specifieke knelpunten op te lossen.

Lees meer

Vandaag bij uw post: Geplastificeerde kaart met o.a. tarieven & vrijstellingen schenk- en erfbelasting. Mis hem niet!

Lees meer

Via legaat zekerheid over voltooien periodieke gift in natura na overlijden met behoud giftenaftrek

Door mr. A.C.M. (Arco) de Vries op 8 januari 2015

Een schenker die een schenking in natura doet aan een ANBI, denk bijvoorbeeld aan de schenking van een schilderij aan een museum, kan deze schenking ook doen in de vorm van een periodieke gift en waarbij het eigendomsrecht van het schilderij jaarlijks in gelijke delen overgaat. De schenker kan de gift dan opgeven als persoonsgebonden aftrekpost in de inkomstenbelasting. Voorwaarde daarvoor is wel dat de ‘uitkeringen en verstrekkingen’ vast en gelijkmatig zijn, deze zijn aangegaan voor ten minste vijf jaar en uiterlijk eindigen bij het overlijden van de schenker. Deze laatste voorwaarde drukt het onzekerheidsvereiste uit dat kenmerkend is voor de periodieke gift. Met betrekking tot dit onzekerheidsvereiste is vanuit het perspectief van de schenker interessant beleid gepubliceerd.

Lees meer

Lees hier alle blogs van 2014