Via Juridica
Juridische databank
Cursussen
en
e-learning
Advies
Service producten

BLOGS 2014

Inzet Groninger akte bij tijdelijk verhoogde schenkvrijstelling

Door mr. L.E. (Laura) Welkers & prof. dr. J.P.M (Hans) Stubbé op 9 december 2014

Op 31 december 2014 komt een eind aan de succesvolle tijdelijk verhoogde schenkvrijstelling. Er is veel gebruik van gemaakt en ook in de laatste maand willen nog veel mensen op de valreep van de vrijstelling gebruik maken.
Omdat de datum van 31 december fataal is, is het van belang de regels voor de toepassing van deze schenkvrijstelling nauwkeurig in acht te nemen. De twee belangrijkste voorwaarden zijn:
1. De begiftigde moet een eigen woning hebben of verkrijgen
2. De schenking moet aan deze woning zijn besteed of op een aangewezen schuld zijn afgelost.
 
Het ministerie van Financiën heeft vragen beantwoord over het gebruiken van een ‘Groninger akte’ om de eigendom van de woning over te doen gaan terwijl de financiering nog niet rond is. De levering van de woning geschiedt onder de ontbindende voorwaarde van niet-betaling van de koopsom, waardoor een oplossing wordt geboden in de situatie dat de betaling later plaatsvindt terwijl de eigendom van de woning wel al direct, te weten uiterlijk op 31 december 2014, wordt verkregen.

Lees meer

Eerst verbouwen, dan schenken: grote schenkvrijstelling van toepassing?

Door mr. L.E. (Laura) Welkers op 17 november 2014

De tijdelijk verhoogde vrijstelling schenkbelasting voor schenkingen bestemd voor besteding aan de eigen woning blijft, ook nu het einde van de vrijstelling nadert, vragen oproepen. In onze kennisbank BRON is een uitgebreide notitie over de tijdelijk verhoogde vrijstelling opgenomen, en zijn al de nodige vragen beantwoord. Onlangs is op het tabblad vragen over dit onderwerp de volgende kwestie toegevoegd.

Vraag
In januari 2014 heeft kind K (30 jaar) zijn eigen woning verbouwd. Deze verbouwing heeft hij uit eigen middelen betaald. Destijds hebben K’s ouders niet nagedacht over de mogelijkheid dat zij K een belastingvrije schenking van maximaal 100.000 euro zouden kunnen doen in verband met deze verbouwing. Stel dat K’s ouders hem nu alsnog € 100.000 schenken, is deze schenking dan vrijgesteld van schenkbelasting?

Lees meer

Strikte voorschriften voor statuten van ANBI’s

Door mr. M.N. (Mariëlle) Bende en mr. A.C.M. (Arco) de Vries op 6 november 2014

Al geruime tijd gelden voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) regels waardoor een verkrijging door of een verkrijging van een dergelijke instelling fiscaal gunstig wordt behandeld. In de loop der jaren is de regelgeving voor ANBI’s vaak gewijzigd en ook strikter geworden.
De wijziging van 23 juni 2012 in verband met de bestemming van het liquidatiesaldo bij ontbinding van de ANBI is gelet op zijn belang onderbelicht gebleven.

Lees meer

Nu schenken, klussen in 2015: alleen als je in 2014 een woning bezit?

Door mr. J.A.M. (Jacqueline) Cino-Klinkert op 24 oktober 2014

Nu de € 100.000-schenkvrijstelling in de laatste fase van haar bestaan is aangeland, wordt het tijd om te beslissen of er in de komende maanden nog een schenking uitgaat. De schenkvrijstelling wordt ervaren als een mooi instrument om belastingvrij geld te schenken en de kinderen of andere dierbaren te ondersteunen bij de aankoop van een eigen woning of aflossing van een eigenwoningschuld. Critici merken op dat voor een belastingvoordeel van 10% van € 100.000 wel de prijs wordt betaald dat renteaftrek voor ten hoogste 30 jaar tegen het progressief tarief in box 1 wordt verminderd, maar in de huidige economische tijden telt bezit en een lagere schuld wellicht zwaarder dan fiscaal voordeel.

Lees meer

Aflopende € 100.000-schenkvrijstelling coulant voor woning in aanbouw

Door mr. L.E. (Laura) Welkers op 23 oktober 2014

In onze blog van 9 oktober jl. berichtten wij over de onrust die ontstond na de uitspraak van de Hoge Raad dat van een woning in aanbouw pas sprake is als daadwerkelijk is gestart met de bouw. Hoewel de uitspraak ziet op het begrip eigen woning in de inkomstenbelasting, heeft deze ook gevolgen voor de toepassing van de € 100.000-schenkvrijstelling die nog tot 1 januari 2015 geldt. Deze schenkvrijstelling kan onder andere worden gebruikt voor aankoop van een eigen woning of aflossing van een eigenwoningschuld. Voor het begrip eigen woning verwijst de Successiewet naar art. 3.111 lid 1 en 3 van de Wet inkomstenbelasting 2001. Het kind dat een koop/aannemingsovereenkomst voor een woning heeft getekend waarvan de bouw pas start in februari 2015, zou dus niet in het jaar 2014 vrijgesteld van schenkbelasting € 100.000 van zijn ouders geschonken kunnen krijgen.

Lees meer

De finale van de € 100.000-schenkvrijstelling is nog spannend!

Door prof. dr. J.P.M. (Hans) Stubbé op 9 oktober 2014

Het is bekend dat voor de € 100.000-vrijstelling in de schenkbelasting de schenking moet geschieden onder de voorwaarde van besteding aan de eigen woning. Onder eigen woning wordt ook de woning in aanbouw begrepen (art. 3.111 lid 3 Wet IB 2001).
Op vrijdag 3 oktober 2014 heeft de Hoge Raad (nr 13/00471, ECLI:NL:HR:2014:2872) beslist dat van een ‘woning in aanbouw’ naar het spraakgebruik pas sprake is vanaf het moment van de (feitelijke) bouwkundige werkzaamheden die leiden tot de stichting van de woning.
De aankoop van een bouwkavel met een koop/aanneemovereenkomst volstaat dus niet.

Lees meer

Faciliteit voor onbelast uitkeren dividend aan erfgenamen AB-aandelen uitgebreid

Terugwerkende kracht voor oude gevallen, mits dividend uiterlijk op 31 december 2014 wordt genoten

Door mr. L.E. (Laura) Welkers op 8 oktober 2014

Als aanmerkelijkbelangaandelen vererven moet voor de inkomstenbelasting in ieder geval worden afgerekend bij de erflater over het vervreemdingsvoordeel op het door de aandelen vertegenwoordigde beleggingsvermogen dat zich in de vennootschap bevindt (art. 4.16 lid 2 onder e Wet IB 2001).
Denkbaar is dat na vererving van aandelen waarbij is afgerekend over het vervreemdingsvoordeel ter zake van het beleggingsvermogen, dividend wordt uitgekeerd, bijvoorbeeld om de verschuldigde inkomstenbelasting te kunnen betalen. Over deze dividenduitkering moet dan wederom inkomstenbelasting worden voldaan.

Lees meer

Zorgplicht die op executeur rust kan van geval tot geval verschillen

Door mr. M.N. (Mariëlle) Bende op 1 oktober 2014

Op 22 juli 2014 heeft Hof Amsterdam uitspraak gedaan in een procedure tussen de kinderen/erfgenamen van een overleden ondernemer en één van de executeurs in diens nalatenschap.
De overleden ondernemer (hierna: E) had bij testament zijn goede vriend X en zijn accountant Y gezamenlijk tot executeurs benoemd. Kort na het overlijden van E heeft X met hulp van een makelaar een bedrijfspand uit de nalatenschap verkocht voor € 242.500. Nog geen maand later heeft de koper het pand aan een derde verkocht voor € 542.500.

Lees meer

Plaatsen mantelzorgwoning vanaf 1 november 2014 (meestal) vergunningvrij

Door mr. M.N. (Mariëlle) Bende op 25 september 2014

Vanaf 1 november 2014 zal het – onder bepaalde voorwaarden - mogelijk worden om een mantelzorgwoning zonder vergunning aan een bestaand huis aan te bouwen of in een tuin of op een erf te plaatsen. 
Gezien het feit dat op 1 januari 2015 de Wmo 2015 in werking treedt, is de verwachting dat het aantal mantelzorgwoningen in Nederland vanaf volgend jaar exponentieel zal toenemen.

Lees meer

Fiscale plannen 2015

Door mr. L.E. (Laura) Welkers en mr. A.C.M. (Arco) de Vries op 17 september 2014

Op 16 september 2014 zijn de fiscale plannen voor 2015 gepresenteerd. De wijzigingen zijn beperkt, mede omdat de Belastingdienst de afgelopen jaren veel wetswijzigingen heeft moeten doorvoeren. Het belastingpakket 2015 bestaat dit jaar uit slechts één wetsvoorstel: het Belastingplan 2015. Hierin zijn de wetswijzigingen opgenomen waarvan het wenselijk is dat deze per 1 januari 2015 in werking treden dan wel die bijdragen aan vereenvoudiging.

Lees meer

100.000-schenkvrijstelling wordt niet verlengd (?)

Door prof. dr. J.P.M. (Hans) Stubbé op 9 september 2014

Staatssecretaris Wiebes heeft Kamervragen over de € 100.000-vrijstelling in de schenkbelasting beantwoord. Over de kosten voor de schatkist is hij vaag. Logisch, want het is een mengeling van enerzijds gederfde schenkbelasting over schenkingen die anders wellicht niet zouden zijn gedaan, gederfde erfbelasting en gederfde inkomstenbelasting (box 3) omdat de schenker armer is geworden, anderzijds gewonnen inkomstenbelasting (box 1) omdat er door de begiftigde minder hypotheekrente wordt afgetrokken.

Lees meer

Legitimaris profiteert niet van verrekenbaar verlies van tot de nalatenschap behorende BV

Door mr. A.C.M. (Arco) de Vries op 3 september 2014

Vader is overleden en heeft zijn zoon onterfd. De zoon doet een beroep op zijn legitieme portie. Tot de nalatenschap van vader behoren aandelen in een BV die beschikt over verrekenbare verliezen. Aan de rechter is de vraag voorgelegd of de mogelijkheid van verliesverrekening van invloed is op de waarde van de aandelen, waardoor de legitieme portie ook groter wordt.

Lees meer

‘Vastzittend’ vermogen geen reden voor lager vaststellen eigen bijdrage AWBZ

Door mr. M.N. (Mariëlle) Bende op 27 augustus 2014

Op 8 juli 2014 heeft Rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak gedaan in een procedure die een oudere mevrouw (hierna V) die in een zorginstelling woonde, had aangespannen tegen het Centraal Administratiekantoor (CAK). De aanleiding voor deze procedure was de verhoging van de eigen bijdrage AWBZ voor zorg met verblijf van V van € 610 per maand naar € 2.014 per maand met ingang van 1 januari 2013.
V is het niet eens met de vermogensinkomensbijtelling en verzoekt het CAK om haar eigen bijdrage lager vast te stellen.

Lees meer

Niet uitkeren van pensioen in eigen beheer op ingangsdatum wordt aangemerkt als afkoop

Door mr. L.E. (Laura) Welkers op 19 augustus 2014

A BV heeft een pensioentoezegging aan zijn dga A gedaan. In het jaar dat A 65 jaar wordt (2008), worden geen pensioenuitkeringen gedaan, noch wordt de pensioenverplichting aan een derde overgedragen. In tegenstelling tot het jaar 2007 vermeldt de fiscale balans van A BV van eind 2008 geen pensioenverplichting meer. Evenmin is in de aangifte vennootschapsbelasting over de jaren 2008 en 2009 een vrijval van de pensioenvoorziening opgenomen. In reactie hierop wordt aan A een naheffingsaanslag inkomstenbelasting opgelegd, verhoogd met 20% revisierente en een boete.

Lees meer

Nieuw digitaal hulpmiddel bij het zoeken naar banktegoeden van een overledene

Door mr. M.N. (Mariëlle) Bende op 12 augustus 2014

Tot voor kort was het voor een erfgenaam die het vermoeden had dat de erflater wellicht nog tegoeden zou hebben bij één of meerdere banken een hele klus om deze banktegoeden op te sporen, omdat alle banken apart moesten worden aangeschreven.
Met het zogenaamde ‘digitaal loket voor slapende tegoeden’ dat de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) op 5 augustus 2014 heeft geopend is dit echter een stuk makkelijker geworden...

Lees meer

Verzorgingsvruchtgebruik mogelijk op geldvorderingen die opeisbaar worden als gevolg van opeisbaarheidsgrond in testament

Door mr. A.C.M. (Arco) de Vries op 5 augustus 2014

Als een gehuwde overlijdt en in zijn testament niet van de wettelijke regeling is afgeweken, bepaalt de wet dat zijn nalatenschap wordt verdeeld volgens de wettelijke verdeling (art. 4:13 BW). De echtgenoot verkrijgt alle goederen van de nalatenschap onder de verplichting om de schulden van de nalatenschap voor zijn rekening te nemen. De kinderen van de overledene krijgen een geldvordering op de echtgenoot ter grootte van hun erfdeel. Deze geldvordering is volgens de wettelijke regeling pas opeisbaar als de echtgenoot failliet gaat, in de schuldsanering belandt of overlijdt. In zijn testament kan de erflater bepalen dat de geldvordering ook in andere gevallen opeisbaar wordt...

Lees meer

EHRM wijst ook door SMCO aangespannen procedure over de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet af 

Door mr. L.E. (Laura) Welkers op 30 juli 2014

Op 22 november 2013 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet niet discriminatoir zijn. Ondanks deze uitspraak was de Stichting Meldpunt Collectief Onrecht van mening dat sprake was van strijd met het discriminatieverbod zoals dat is vastgelegd in het EVRM en het Eerste protocol bij het EVRM. De stichting riep belastingplichtigen op om zich te verenigingen en de gang naar het EHRM te maken.

Lees meer

Inspecteur gebonden aan na 1 januari 2010 gesloten vaststellingsovereenkomst waarde woning ondanks strijd met art. 21 SW

Door C.M.J.F. (Charlotte) van Gorp LLB op 24 juli 2014

Casus
In januari 2010 overlijdt erflater. Tot diens nalatenschap behoort het voortdurend recht van erfpacht van zes percelen met daarop zes woningen, elk bestaande uit een benedenverdieping en drie bovenwoningen, welke zijn verhuurd. In totaal is aan de woningen voor het jaar 2010, met als waardepeildatum 1 januari 2009, een WOZ-waarde toegekend van € 6.060.500. Op 1 april 2010 hebben de erfgenamen (E) en de Inspecteur een vaststellingsovereenkomst gesloten ter bepaling van de waarde in het economische verkeer van de woningen in verhuurde staat op de overlijdensdatum als grondslag voor de heffing van erfbelasting.

Lees meer