Via Juridica
Juridische databank
Cursussen
en
e-learning
Advies
Service producten

Algemene voorwaarden adviespraktijk FBN Juristen

Versie 21 januari 2019

1 Begrippen

In deze Algemene Voorwaarden adviespraktijk wordt verstaan onder:
1.1 Opdracht: de mondelinge of schriftelijke overeenkomst, waarbij FBN Juristen zich jegens u verbindt werkzaamheden te verrichten.
1.2 Clouddiensten: diensten waarbij FBN Juristen via het internet gebruik maakt van software, hardware en/of opslagruimte van derden en/of Persoonsgegevens beschikbaar stelt aan leveranciers van deze software, hardware en opslagruimte.
1.3 U of u: de partij voor wie de Opdracht wordt verricht.
1.4 FBN Juristen: degene aan wie de Opdracht is verleend.
1.5 Aan FBN Juristen verbonden personen: praktijkvennootschappen, middellijke of onmiddellijke bestuurders van de praktijkvennootschappen, alsmede de personen die werkzaam zijn bij FBN Juristen dan wel voor of namens FBN Juristen werkzaamheden verrichten. Hetzelfde geldt voor vroeger verbonden personen en opvolgers onder algemene titel van (vroeger) verbonden personen.
1.6 Persoonsgegevens: alle informatie aan de hand waarvan een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon, zoals bedoeld in artikel 4 onder 1 Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG').

2 Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden voor de adviespraktijk zijn van toepassing op alle door FBN Juristen aanvaarde Opdrachten, ongeacht of dit uitdrukkelijk aan u is medegedeeld of niet.

3 Totstandkoming van de opdracht

3.1 Voordat FBN Juristen een Opdracht aanneemt, stuurt FBN Juristen u een e-mail met daarin het verzoek te bevestigen dat FBN Juristen op basis van de in die e-mail gestelde uitgangspunten de Opdracht mag uitvoeren. De Opdracht komt tot stand op het moment dat FBN Juristen de hiervoor bedoelde e-mail van u heeft ontvangen. Zolang u de bevestigingse-mail niet heeft verzonden, is geen Opdracht tot stand gekomen en zal FBN Juristen geen werkzaamheden uitvoeren.
3.2 U zult FBN Juristen op eerste verzoek alle informatie en documentatie verstrekken nodig om het cliëntenonderzoek te verrichten vereist door de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (‘Wwft’). De beoordeling of de Wwft van toepassing is of dat de identificatie en de verificatie overeenkomstig de Wwft is geschied, is voorbehouden aan FBN Juristen.

4 Uw verplichtingen 

4.1 Desgevraagd zult u alle gegevens en bescheiden nodig voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig en in de door FBN Juristen gewenste vorm en wijze aan FBN Juristen ter beschikking stellen. Indien gegevens of bescheiden wijzigen gedurende de periode dat de Opdracht wordt uitgevoerd, bent u gehouden FBN Juristen daarvan onverwijld te informeren.
4.2 U bent uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de opdrachtomschrijving en voor de beslissingen die u naar aanleiding en/of (mede) op basis van onze werkzaamheden neemt of wilt nemen.
4.3 De Opdracht wordt door FBN Juristen uitgevoerd op basis van de informatie die aan FBN Juristen ter beschikking wordt gesteld, inclusief gesprekken die wij met u of, op uw verzoek, met derden voeren. FBN Juristen is niet gehouden de juistheid van de informatie van de door u of de hiervoor bedoelde derden te onderzoeken, tenzij daar expliciet door u om is gevraagd.

5 Uitvoering van de opdracht 

5.1 Alle werkzaamheden die door FBN Juristen worden verricht, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis. Indien naar het oordeel van FBN Juristen u niet of niet alle gevraagde bescheiden of stukken aan FBN Juristen heeft toegezonden, is FBN Juristen bevoegd haar werkzaamheden op te schorten en, na herhaling van het verzoek, te beëindigen.
5.2 FBN Juristen bepaalt de wijze waarop en door welke personen de Opdracht wordt uitgevoerd. In situaties waarin het uitdrukkelijk de bedoeling is dat de Opdracht door een bepaalde natuurlijke persoon wordt uitgevoerd, wordt de toepasselijkheid van de artikelen art. 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitgesloten.
5.3 Het is FBN Juristen naar eigen inzicht en zonder dat ruggespraak met u moet worden gehouden, toegestaan een Opdracht onder haar verantwoordelijkheid te laten uitvoeren door aan FBN Juristen verbonden personen, in voorkomend geval met inschakeling van derden. FBN Juristen zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
5.4 Op uw verzoek worden door u ter beschikking gestelde gegevens na uitvoering van de Opdracht geretourneerd. Wij houden ter zake van de Opdracht een eigen (elektronisch) dossier aan met daarin (kopieën van) naar het oordeel van FBN Juristen van belang zijnde stukken, dat eigendom blijft van FBN Juristen.
5.5 De administratie van FBN Juristen (waaronder e-mails en digitale scans bijvoorbeeld van opdrachtbrieven) strekt tegenover u tot volledig bewijs, behoudens door u geleverd tegenbewijs.

6 Geheimhouding en gegevensbescherming

6.1 Tenzij FBN Juristen of personen verbonden aan of werkzaam bij FBN Juristen optreden in een civiel-, bestuurs- en/of strafrechtelijke procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn, zal FBN Juristen de door FBN Juristen ingezette personen vertrouwelijke informatie en Persoonsgegevens niet openbaren of aan andere derden dan genoemd in dit artikel verstrekken. FBN Juristen handelt bij de uitvoering van de werkzaamheden in overeenstemming met de AVG.
6.2 U stemt ermee in dat in het kader van: (i) een Opdracht door u aan FBN Juristen verstrekt, (ii) het voldoen aan op FBN Juristen rustende wettelijke verplichtingen, (iii) risico management vereisten, en (iv) interne zakelijke doeleinden, wij vertrouwelijke informatie en Persoonsgegevens betreffende u en/of personen (voorheen) werkzaam bij, of voor, of verbonden aan u, uw cliënten of derden, verwerken, waaronder begrepen het delen van deze gegevens met: a. partijen betrokken bij de uitvoering van de Opdracht (indien noodzakelijk); en b. door FBN Juristen ingeschakelde derden en IT-serviceproviders; en c. onze verzekeraars of juridisch of financieel adviseurs.
6.3 Ter ondersteuning van onze bedrijfsvoering is FBN Juristen gerechtigd tot het gebruik van Clouddiensten.
6.4 FBN Juristen zal passende maatregelen nemen om de vertrouwelijke informatie en Persoonsgegevens te beschermen en de door FBN Juristen in te schakelen derden en medewerkers inlichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie.
6.5 Verwerking van Persoonsgegevens door FBN Juristen vindt plaats conform de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens.
6.6 U en FBN Juristen komen overeen dat het fysieke dossier wordt vernietigd binnen zes maanden na het voltooien van de Opdracht. De Opdracht wordt als voltooid beschouwd bij het verzenden van de eindnota. Het digitale dossier wordt vernietigd vijf jaar na het voltooien van de Opdracht, tenzij u voordien schriftelijk heeft verzocht het digitale dossier niet te vernietigen. Omdat FBN Juristen na vernietiging niet meer in staat is tot enige bewijslevering in het dossier, vervalt ieder recht van u tot het aanspreken van FBN Juristen wegens enige tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht.

7 Honorarium/betaling

7.1 Tenzij anders is overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld op basis van de aan de Opdracht bestede uren te vermenigvuldigen met het in de opdrachtbevestiging vastgestelde uurtarief. FBN Juristen is gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen. Een betaald voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie. Is geen tarief overeengekomen, dan geldt het gebruikelijke tarief. Door FBN Juristen ten behoeve van u betaalde onkosten worden u gespecificeerd in rekening gebracht.
7.2 In geval van opschorten van de werkzaamheden of beëindigen van de werkzaamheden als bedoeld in 4.1 is het overeengekomen honorarium niettemin volledig verschuldigd.
7.3 Betaling van de declaraties dient te geschieden binnen veertien dagen na de declaratiedatum.
7.4 Bij overschrijding van deze termijn bent u in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente van art. 6:119a BW verschuldigd. Ingeval u in verzuim bent met de volledige betaling van de gefactureerde bedragen, dan bent u aan FBN Juristen (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, zoals hieronder is uiteengezet: a. Voor zover u niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt FBN Juristen aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen veertien dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door FBN Juristen wordt voldaan. b. Voor zover u handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt FBN Juristen in afwijking van art. 6:96 lid 5 BW en tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, ter grootte van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 250 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
7.5 Als een Opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van het totale honorarium.

8 Aansprakelijkheid

8.1 FBN Juristen zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van FBN Juristen mag worden verwacht. Indien fouten worden gemaakt doordat u of een derde aan FBN Juristen onjuiste of onvolledige informatie verstrekt, is FBN Juristen voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
8.2 FBN Juristen aanvaardt ter zake van de uitvoering van een Opdracht slechts aansprakelijkheid van de Opdrachtgever; derden kunnen daar geen rechten aan ontlenen. Indien de uitvoering van een Opdracht door FBN Juristen leidt tot aansprakelijkheid, zal de uit die aansprakelijkheid voortvloeiende schadevergoeding steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van FBN Juristen wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat volgens de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval voor rekening van FBN Juristen komt.
8.3 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 8.1 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een maximum van € 10.000.
8.4 FBN Juristen is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden zoals bedoeld in 5.3 namens u te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van FBN Juristen voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat u bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.
8.5 U vrijwaart FBN Juristen ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door u uit de Opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden voor de adviespraktijk, tenzij u aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten dat u is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van FBN Juristen. Deze vrijwaring wordt mede bedongen ten behoeve van de door FBN Juristen voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde (bestuurders van) aandeelhouders, bestuurders of werknemers van FBN Juristen en van derden die een rechtstreeks beroep op deze vrijwaring kunnen doen.
8.6 U zult eventuele vorderings- en verhaalsrechten uitsluitend uitoefenen tegen FBN Juristen en niet tegen onze (bestuurders van) aandeelhouders, bestuurders of werknemers. Dit geldt ook in geval u uw vorderings- of verhaalsrecht zou kunnen baseren op een andere wettelijke basis dan opdracht, bijvoorbeeld onrechtmatige daad.
8.7 Uw vorderingsrechten en andere bevoegdheden jegens FBN Juristen, die uit welken hoofde dan ook voortvloeien uit de Opdracht, vervallen na het verstrijken van één jaar nadat de schade waarvoor wij aansprakelijk worden gehouden zich voor het eerst heeft gemanifesteerd en in elk geval na verloop van vijf jaar nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

9 Nawerking

De bepalingen van de Opdracht, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de Opdracht van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

10 Toepasselijk recht en forumkeuze

10.1 Op alle Opdrachten en onderhandelingen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen die verband houden met Opdrachten tussen partijen of deze Algemene Voorwaarden voor de adviespraktijk zullen in eerste instantie door de bevoegde rechter te Amsterdam worden beslecht.