Via Juridica
Juridische databank
Cursussen
en
e-learning
Advies
Service producten

BLOG

De waarde van een rechtskeuze onder de nieuwe huwelijksvermogensrechtverordening: voorkom problemen met de automatische wijziging van het geldend huwelijksvermogensrecht

Door mr. T.C. (Theo) Hoogwout op 5 maart 2019 | Leestijd: 4 minuten

Twee ogenschijnlijk dezelfde zaken voor verschillende gerechtshoven, waarvan de uitkomst voor de echtgenoten diametraal verschilt! In beide zaken woont de man in Nederland en heeft hij de Turkse nationaliteit en trouwt hij in Turkije met een vrouw die daar woonde en destijds uitsluitend de Turkse nationaliteit had. Wat het verschil in beide zaken maakt, is een periode van ongeveer twee maanden. Het geschil gaat over de vraag of voor de echtgenoten sprake is van een gemeenschappelijke eerste woonplaats na het sluiten van het huwelijk. Om hiervan te kunnen spreken wordt een termijn van zes maanden na het sluiten van het huwelijk gehanteerd, die in de rechtspraak soms wordt opgerekt tot maximaal één jaar als een van de echtgenoten moet wachten op het verkrijgen van een verblijfsvergunning. Beide huwelijken zijn gesloten na 1 september 1992 en voor 29 januari 2019 zodat het Haags Huwelijksvermogensverdrag van 1978 geldt en in beide situaties hebben de echtgenoten niet vooraf of tijdens het huwelijk een keuze voor het toepasselijke huwelijksvermogensrecht gemaakt.

Lees meer

Leidt trouwen in een beperkte gemeenschap van goederen tot een schenking en dus schenkbelasting?

Door mr. T.C. (Theo) Hoogwout op 12 februari 2019 | Leestijd: 3 minuten

Van een schenking is sprake als partijen een overeenkomst sluiten die ertoe strekt dat de schenker een handeling verricht, waardoor hij verarmt en de begiftigde hierdoor verrijkt en de schenker de bedoeling heeft de begiftigde te bevoordelen. Bij de voltrekking van een huwelijk zullen de meeste echtgenoten echter niet denken dat hierbij een schenking plaatsvindt.

Lees meer

Aanvullend (vrijgesteld) schenken voor de woning als al een verhoogde schenking is gedaan in 2015 en 2016? Dit kan nog tot uiterlijk 31 december 2018!

Door mr. L.W. (Laura) Welkers op 23 november 2018 | Leestijd: 3 minuten

Ieder jaar kunnen ouders een bedrag van ruim € 5.000 belastingvrij schenken aan hun kind. Is een kind tussen 18 en 40 jaar oud, dan kunnen ouders eenmalig (in één kalenderjaar) een groter bedrag belastingvrij schenken. Deze zogenaamde ‘eenmalige verhoogde vrijstelling’ bedraagt ruim € 25.000, als het een schenking ter vrije besteding betreft. Sinds 2010 kunnen ouders daarnaast een nog groter bedrag belastingvrij schenken, als het kind de schenking (binnen 3 jaar) besteedt aan diens eigen woning (o.a. de aanschaf van een woning, een verbouwing of de aflossing van een eigenwoningschuld).

Lees meer

Meer dan € 500.000 lenen bij eigen BV vanaf 2022 belast met AB-heffing

Door A.J.M. (Xander) Arends op 16 oktober 2018 | Leestijd: 3 minuten

Het kabinet heeft in het kader van de voorbereiding van het op Prinsjesdag gepresenteerde belastingpakket voor 2019 een maatregel aangekondigd om excessief lenen bij de eigen BV te ontmoedigen. Op 15 oktober 2018 is een verzachting aangekondigd van deze maatregel waarvan de voorgenomen ingangsdatum 1 januari 2022 is.

Lees meer

Schenkvrijstelling eigen woning: leuker kan de Belastingdienst het wel maken!

Door mr. A.C.M. de Vries op 6 juni 2018 | Leestijd: 3 minuten

'Leuker kunnen we het niet maken. Wel makkelijker.' Wie herkent deze slogan van de Belastingdienst niet. Het lijkt erop dat de Belastingdienst zichzelf tekort doet als het gaat om de schenkvrijstelling voor de eigen woning. Kijkend naar de rekenvoorbeelden op de website van de Belastingdienst zou ik willen zeggen: leuker kunnen we het wel maken! Daaruit blijkt dat het mogelijk is in het jaar van een aanvullende schenking voor de eigen woning óók een beroep te doen op de jaarlijkse vrijstelling.

Lees meer

Periodieke uitkering als alternatief voor recht van vruchtgebruik

Door mr. A.C.M. de Vries op 16 maart 2018 | Leestijd 4 minuten

Menig testateur wil de wereld goed achterlaten. Vaak wordt daarbij gedacht aan het verzorgd achterlaten van de partner, maar ook het nalaten aan een goed doel (ANBI) staat geregeld hoog op de wensenlijst. Nadat de wensen bekend zijn, is het aan de notaris om deze wensen op de juiste wijze in het testament vast te leggen. Van de vele mogelijkheden die ter beschikking staan om de partner verzorgd achter te laten en daarnaast ook te kunnen nalaten aan een goed doel, worden in deze blog de volgende twee opties met elkaar vergeleken: het toekennen van een recht van vruchtgebruik aan de partner enerzijds en het toekennen van een recht op periodieke uitkeringen aan de partner anderzijds. Het zal blijken dat de fiscale gevolgen tussen deze twee behoorlijk kunnen verschillen.

Lees meer

Gunstig besluit inzake verdeling eigenwoningverleden tussen partners bij gezamenlijke aankoop en financiering van eigen woning

Door A.J.M. (Xander) Arends op 1 februari 2018 | Leestijd 4 minuten

Indien partners gezamenlijk in een 50/50 verhouding een eigen woning kopen en deze ook gezamenlijk 50/50 financieren, komt de renteaftrek over de aangegane geldleningen deels in gevaar wanneer bijvoorbeeld een van beide partners over een eigenwoningverleden beschikt (bestaande uit o.a. een eigenwoningreserve en een bestaande eigenwoningschuld (BEWS) waarop het overgangsrecht van toepassing is geweest). De Wet IB 2001 regelt alleen voor de situatie van boedelmenging als gevolg van het aangaan van een huwelijk dat het eigenwoningverleden van de ene partner voor de helft overgaat op de andere partner. Omdat bij de aankoop van een eigen woning tijdens het huwelijk geen sprake is van boedelmenging, is deze wetgeving niet van toepassing.

Lees meer

Transformatie, btw en het dogma van de omgekeerde Don Bosco

Door: mr. J. (John) Seerden op 18 december 2017 | Leestijd: 4 minuten

Het was altijd zo simpel. Voor de beoordeling of een terrein voor de omzetbelasting een bouwterrein was, ging je gewoon ter plekke kijken. Stond er niets op de grond dan was de grond onbebouwd. Grote kans dat het terrein dan ook voor de omzetbelasting als bouwterrein was te duiden (mits uiteraard nog aan een van de extra in de Wet OB gestelde criteria werd voldaan). De Wet OB heeft immers een eigen - op Europese leest geschoeid - begrippencomplex, dat lijkt op gewoon Nederlands, maar dat hiervan wel degelijk afwijkt.

Lees meer

Per 1 januari 2018 meer duidelijkheid over gevolgen schenkbelasting bij aangaan of wijzigen huwelijkse voorwaarden

Door mr. A.C.M. (Arco) de Vries op 4 oktober 2017 | Leestijd 3 minuten

Het huwelijksvermogensrecht is één van de gereedschappen die een estate planner in zijn gereedschapskist heeft om te kunnen schuiven met vermogen tussen echtgenoten zonder belastingheffing. Een voorbeeld is de situatie waarin echtgenoten zijn gehuwd onder koude uitsluiting en op enig moment door wijziging van de huwelijkse voorwaarden overgaan naar een gemeenschap van goederen. De wetgever meent dat het soms onduidelijk is of het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden leidt tot heffing van schenkbelasting. In het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2018 is daarom een aantal wijzigingen voorgesteld die deze onduidelijkheid weg moeten nemen.

Lees meer

Opnieuw twee positieve Hof uitspraken over fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor vastgoedfamiliebedrijven!

Door: dr. A. (Aad) Rozendal op 23 augustus 2017 | Leestijd 4 minuten

Er zijn weer twee positieve uitspraken verschenen inzake de toepassing van de fiscaal gunstige bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOF) op vastgoed-bv’s. Op 19 juli 2017 oordeelde Hof Den Haag in een zaak waarin de toepassing van de BOF in de Successiewet op een vastgoed-bv centraal stond. Hoewel de rechtbank de belastingdienst nog in het gelijk stelde, oordeelt het Hof dat de BOF SW toch moet worden toegekend op de verkrijging krachtens schenking van aandelen in een vastgoed-bv. Hof-Arnhem Leeuwarden oordeelde op 15 augustus 2017 dat de overdrachtsbelastingvrijstelling voor bedrijfsopvolging binnen de familie sfeer ook van toepassing is bij schenking van aandelen in een vastgoed-bv.

Lees meer

Transformatie naar woning leidt niet automatisch tot toepassing 2% tarief in de overdrachtsbelasting

Door: dr. A. (Aad) Rozendal op 26 juli 2017 | Leestijd 4 minuten

Als een pand wordt getransformeerd naar woningen zonder dat sprake is van nieuwe onroerende zaak, kan de koper niet per definitie een beroep doen op het lage 2%-tarief in de overdrachtsbelasting. Dit is door de Hoge Raad maar weer eens bevestigd in een arrest van 14 juli 2017 (nr. 17/01192, ECLI:NL:HR:2017:1334).

Bij de verkrijging van een onroerende zaak moet normaliter 6% overdrachtsbelasting worden afgedragen door de koper. Sinds 2011 kent de overdrachtsbelasting een lager tarief van 2% voor woningen. In februari van dit jaar heeft de Hoge Raad duidelijk uiteengezet welk toetsingskader moet worden toegepast. Het toetsingskader van de Hoge Raad houdt in dat op het moment van de levering van de onroerende zaak moet worden gekeken of de onroerende zaak oorspronkelijk is ontworpen en gebouwd voor bewoning en of de onroerende zaak nadien is verbouwd om het geschikt te maken voor een andere vorm van gebruik. Als slechts beperkte aanpassingen nodig zijn om het object weer voor het oorspronkelijke doel geschikt te maken, blijft het oorspronkelijke doel doorslaggevend. Zie hierover uitgebreider de blog van mijn collega Arco de Vries van 24 februari 2017.

Lees meer

Ook overdrachtsbelastingvrijstelling mogelijk bij schenking vastgoed-bv!

Door: dr. A. (Aad) Rozendal op 10 juli 2017 | Leestijd 4 minuten

Als men aandelen in een vastgoed-bv krijgt geschonken, is de schenker inkomstenbelasting en de verkrijger schenkbelasting verschuldigd.
De verkrijger is daarnaast echter ook overdrachtsbelasting verschuldigd. Dit is ook het geval als de vastgoedexploitatie kwalificeert als een onderneming en men dus in aanmerking komt voor de fiscaal gunstige bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor de inkomsten- en schenkbelasting.
Er is echter een positieve ontwikkeling te melden. Inmiddels is namelijk (opnieuw) een uitspraak verschenen waarin de rechter oordeelt dat in een dergelijk geval een beroep op een overdrachtsbelastingvrijstelling mogelijk is (Rechtbank Noord-Holland 26 juni 2017, nr HAA15/4224). Goed nieuws voor vastgoedfamiliebedrijven dus.

Lees meer

Hoge Raad geeft duidelijkheid inzake begrip woning (2% of 6% overdrachtsbelasting)

Door: mr. L.E. (Laura) Welkers op 21 juni 2017 | Leestijd 3 minuten

Hoge Raad geeft duidelijkheid over 2% of 6%; hoe nu verder? Depot uitbetalen, oude akten nog open te breken? Lees mijn blog.

Lees meer

Hoge Raad laat oordeel Hof in stand; vastgoedexploitatie kwalificeert als onderneming

Door: dr. A. (Aad) Rozendal op 8 juli 2017

Afgelopen jaar oordeelde Hof Den Haag dat de vastgoedexploitatie door een particuliere vastgoedinvesteerder als onderneming kwalificeerde. De investeerder hoorde volgens het Hof dus thuis in box 1 en niet in box 3. De Hoge Raad heeft dit oordeel van het Hof nu in stand gelaten. Wat betekent dit voor de praktijk? Lees het blogbericht van Aad Rozendal.

Lees meer

Belastingdienst geeft merkwaardige draai aan schenkvrijstelling eigen woning

Door mr. A.C.M. (Arco) de Vries op 10 mei 2017

Op 1 januari 2017 is de vrijstelling voor een schenking ten behoeve van de eigen woning tot € 100.000 geherintroduceerd. Deze verhoging was voor het Ministerie van Financiën aanleiding om de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om te profiteren van deze vrijstelling te wijzigen. Om te bereiken dat de schenking voor de aanschaf van een woning ook echt daarvoor zou worden gebruikt, bevatte de oude regeling de verplichting een opschortende voorwaarde aan de schenking te verbinden. In de nieuwe regeling is het opnemen van een dergelijke voorwaarde juist niet toegestaan. En nu blijkt dat een schenking gedaan in 2016 tussen wal en schip blijkt te vallen. Wat is er aan de hand?

Lees meer

De wondere wereld van de vergoedingsrechten en het toekomstperspectief!

Door mr. T.F.H. (Theo) Reijnen op 25 april 2017

Op de dag dat ik dit blog schrijf is bekend geworden dat Chriet Titulaer is overleden. Bij iemand van mijn leeftijd maakt dat warme gevoelens los over de Wondere Wereld waarmee Chriet Titulaer ons via de TV liet kennismaken.

Inmiddels heb ik ook kennis gemaakt met een andere ‘wondere wereld’, de wondere wereld van de vergoedingsrechten. Vergis u niet, vergoedingsrechten kennen wij in het huwelijksvermogensrecht al vele jaren. Van een vergoedingsrecht is sprake als het eigen vermogen van één van de echtgenoten wordt aangewend om een goed te verkrijgen dat in het vermogen van de andere echtgenoot of in de huwelijksgemeenschap valt, of omgekeerd. De omvang van de vergoedingsplicht was in de regel nominaal, al leerde de Hoge Raad ons al in zijn arrest van 12 juni 1987, NJ 1988/150 (Kriek/Smit) dat onder omstandigheden de vergoeding ook anders dan nominaal kan uitvallen.

Lees meer

De nieuwe gemeenschap van goederen

Door mr. T.F.H. (Theo) Reijnen op 18 april 2017

Nu ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met wijziging van de gemeenschap van goederen, moet de praktijk zich opmaken voor de gevolgen van de nieuwe wettelijke regeling van de gemeenschap van goederen. De verwachting is dat de wetswijziging van kracht wordt op 1 januari 2018. De nieuwe regeling introduceert een beperkte gemeenschap van goederen als basisstelsel van het huwelijksvermogensrecht. De wetswijziging is ingegeven door de gedachte dat alleen hetgeen door de inspanning van beide echtelieden tijdens het huwelijk wordt verworven, aan beiden toekomt. Af en toe wordt wel gezegd dat echtgenoten voortaan ‘op huwelijkse voorwaarden’ trouwen. Dat is echter onjuist. De aangepaste wet zal gelden voor alle echtparen die gaan trouwen na het van kracht worden van de wet als zij geen huwelijkse voorwaarden maken

Lees meer

Woning of niet: de aard van de onroerende zaak is doorslaggevend voor tarief overdrachtsbelasting

Door mr. A.C.M. (Arco) de Vries op 24 februari 2017

Op 24 februari 2017 heeft de Hoge Raad geoordeeld over het begrip woning voor toepassing van het tarief voor de overdrachtsbelasting. Eerder heeft A-G Wattel een heldere conclusie geschreven over dit begrip, zie hierover mijn blog van 3 januari 2017. Net als de A-G moet volgens de Hoge Raad worden gekeken naar de aard van de onroerende zaak om te bepalen of deze is bestemd voor bewoning of niet.

Lees meer

Uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB) gaat door: novelle maakt onder omstandigheden aftrek van reeds geactiveerde indexatielasten mogelijk

Door mr. A.J.M. (Xander) Arends op 24 januari 2017

Eind 2016 is in de Eerste Kamer de stemming over het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB) aangehouden in afwachting van de uitkomst van een studie van het Ministerie van Financiën naar de mogelijkheid van aftrek van op de fiscale balans van de pensioenpremie betalende vennootschap geactiveerde indexatielasten. Uit het onderzoek blijkt dat het wetsvoorstel dergelijke lasten al uitsloot. Een aanpassing is dus niet noodzakelijk, toch wordt het een en ander gewijzigd.

Lees meer

Belastingdienst maakt intern beleid inzake vastgoedexploitanten openbaar

Door dr. A. (Aad) Rozendal op 10 januari 2017

De fiscale kwalificatie van vastgoedexploitatie is van groot belang. Particuliere vastgoedexploitanten willen bij voorkeur als belegger worden gezien, zodat ze in box 3 worden belast. Voor vastgoedfamiliebedrijven die het vastgoed in de BV exploiteren gaat de voorkeur echter uit naar een kwalificatie als onderneming. In dat geval kan men immers gebruik maken van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten.
Om te bepalen of vastgoedexploitatie een onderneming vormt maakt men binnen de belastingdienst gebruik van een Praktijkhandleiding Vastgoedexploitanten. Om inzicht te krijgen in dit document heb ik vorig jaar een WOB-verzoek ingediend met als gevolg dat de Praktijkhandleiding inmiddels is gepubliceerd.

Lees meer

Het begrip woning voor de overdrachtsbelasting volgens de Advocaat-Generaal

Door mr. A.C.M. (Arco) de Vries op 3 januari 2017

A-G Wattel heeft een gezamenlijke bijlage bij vier conclusies geschreven over de invulling van het begrip woning voor de heffing van overdrachtsbelasting. Dit heeft hij gedaan naar aanleiding van vier zaken waarbij cassatie is ingesteld bij de Hoge Raad over dit begrip.

Lees meer

Benieuwd naar eerdere blogs?

Lees hier alle blogs van 2016

Lees hier alle blogs van 2015

Lees hier alle blogs van 2014